*

Netscape color palette

A palette of 216 colors that Netscape displays the same on its Windows and Mac browsers. If other colors are used in images, Netscape will dither them, and the results will differ between the platforms.

Netscape color palette Một palette có 216 màu mà Netcape hiển thị tương tự trên Windows và bộ trình duyệt Mac của nó. Nếu các màu khác được sử dụng trong các hình ảnh, Netscape sẽ lay động chúng và kết quả giữa các nền sẽ khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑