*

Netscape Communicator

A suite of Web browsing and groupware tools from Netscape. It includes the Netscape Navigator 4.0 browser, Netscape Messanger email client , Netscape Collabra threaded discussions, Netscape Composer HTML editor and Netscape Conference, which provides audio and videoconferencing, whiteboard, text chat and collaborative browsing. The Professional version adds group calendaring and scheduling, remote administration and 3270 emulation. See Netscape Netcaster.

phương tiện truyền thông Netscape Một bộ trình duyệt web và các công cụ phần nhóm của Netscape. Nó bao gồm bộ trình duyệt Netscape Navigator 4.0, khách hàng email Netscape Messenger, các thảo luận liên kết Netscape Collabra, bộ biên tập Netscape Composer HTML và Netscape Conference; các công cụ này hỗ trợ trong việc tổ chức hội nghị audio và video, cung cấp bản trắng, tán gẫu text, trình duyệt cộng tác. Phiên bản chuyên dùng bổ sung hoạt động lên lịch và hoạch định kế hoạch nhóm. Xem Netscape Netcaster.


Published:

PAGE TOP ↑