*

Netscape Navigator

A Web browser for Windows, Macintosh and X Windows from Netscape. It provides secure transmission over the Internet, and Netscape server software provides encryption based on the RSA method. Navigator has become the most popular Web browser. As of Version 2.0, Navigator supports Java applications and provides a formal method for posting plug-in applications from third parties. See Netscape Communicator.

Netscape Navigator Một bộ trình duyệt Web cho Windows, Macintosh và X Windows cửa Netscape. Nó cung cấp sự truyền an toàn trên Internet và phần mềm server Netscape cung cấp sự mã hóa dựa trên phương pháp RSA. Navigator đã trở thành bộ trình duyệt Web phổ biến nhất. Như trong phiên bản 2.0, Navigator hỗ trợ các ứng dụng Java và cung cấp một phương pháp hình thức cho các ứng dụng Plug-in chủ từ các nhóm thứ ba. Xem Netscape Communicator.


Published:

PAGE TOP ↑