*

Netscape Netcaster

A component of Netscape Communicator that provides a push model delivery system based on Marimba’s Castanet Tuner. Users can subscribe to content channels on the Internet and receive information updates in the background while working on other applications. See Netscape Communicator.

Netscape Netcaster Một thành phần của Netscape Communicator có chức năng cung cấp một hệ thống phân phối mô hình đẩy dựa trên Castanet Tuner của Marimba. Những người sử dụng có thể đăng ký các kênh nội dung trên Internet và nhận các cập nhật thông tin trong nền khi đang hoạt động ở các ứng dụng khác. Xem Netscape Communicator.


Published:

PAGE TOP ↑