*

NetShow

Client and server software from Microsoft for streaming audio and video over the Internet. It uses the Active Streaming Format (ASF) and provides utilities for translating common audio, video and image formats into ASF.

NetShow Phần mềm khách hàng và server của Microsoft được sử dụng để tạo dần audio và video trên Internet. Nó sử dụng Active Streaming Format (ASF) và cung cấp các tiện ích để diễn dịch các dạng audio, video và hình ảnh thông thường thành ASF.


Published:

PAGE TOP ↑