*

NetWare NFS

Software from Novell that implements the NFS distributed file system on NetWare servers. It allows UNIX and other NFS client machines to access files on the NetWare server.

NetWare NFS Phần mềm của Novell có chức năng bổ sung hệ thống file phân phối NFS trên các server NetWare. Nó giúp cho UNIX và các máy client NFS khác có khả năng truy cập các file trên các server NetWare.


Published:

PAGE TOP ↑