*

NetWare

A family of network operating systems from Novell that support DOS, Windows, OS/2 and Mac clients. NetWare is the most widely-used LAN control program. Except for Personal NetWare and previous Lite versions, NetWare is a stand-alone operating system that runs in the server. NetWare 4.x supports Novell’s NDS naming service and up to 1,000 concurrent users. NetWare 3.x supports the bindery naming service and up to 250 concurrent users. In 1996, NetWare 4.11 was combined with Novell’s Web server and related components in a package entitled IntranetWare. The NetWare name is still retained for the operating system. See NDS.

NetWare Một họ các hệ thống điều hành mạng của Novel có chức năng hỗ trợ DOS, Windows, OS/2 và các client Mac. NetWare là chương trình quản lý LAN được sử dụng rộng rãi nhất. Ngoại trừ Personal NetWare và cá nhân và các phiên bản Lite trước đây, NetWare là một hệ điều hành độc lập hoạt động trong server. NetWare 4.x hỗ trợ dịch vụ đặt tên NDS của Novell và lên đến 1000 người sử dụng hiện thời. NetWare 3.x hỗ trợ cho dịch vụ đặt tên chương trình biên tập và có đến 250 người sử dụng hiện thời. Vào 1996, NetWare 4.11 được kết hợp với server Web của Novell và các thành phần có liên quan trong một linh kiện được gọi là IntranetWare. Cái tên NetWare vẫn tiếp tục được sử dụng cho hệ điều hành này. Xem NDS.


Published:

PAGE TOP ↑