*

network analyzer

Software only or a combination of a hardware device and software that monitors traffic on a network. It can also read any unencrypted text that is transmitted over the network.

Bộ phân tích mạng Chỉ là phần mềm hoặc là sự kết hợp của một thiết bị phần cứng và phần mềm có chức năng theo dõi sự lưu thông trên mạng. Nó cũng có thể đọc được bất kỳ một văn bản không được giải mã nào mà được truyền đi trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑