*

network architecture

(1)The design of the communications system, which includes the hardware, software, access methods and protocols used. It also defines the method of control; for example, whether computers can act independently or are controlled by other computers monitoring the network.

(2)The access method in a LAN, such as Ethernet and Token Ring.

network architecture (1)Thiết kế của một hệ thống truyền thông bao gồm phần cứng, phần mềm các phương pháp truy cập và các giao thức được dùng. Nó cũng xác định phương pháp kiểm soát; ví dụ như liệu một máy tính có thể hoạt động độc lập hoặc được kiểm soát bởi các máy tính khác có chức năng theo dõi trên mạng.

(2) Phương pháp truy cập trong một LAN chẳng hạn nhu Ethernet và Token Ring.


Published:

PAGE TOP ↑