*

network cloud

A cloud-like symbol in a network diagram used to reduce an entire communications network into points of entry and exit. It implies that although there may be any number of switches, routers, trunks, and other devices in the network, the interconnection point is the purpose of the diagram. Clouds are often used to depict a WAN (wide area network).

Mây mạng Một biểu tượng giống như hình cụm mây trong một biểu đồ mạng được sủ dụng để giảm một mạng truyền thông hoàn toàn thành các vị trí nhập và xuất. Điều này cho thấy rằng mặc dù có thể có bất kỳ một số các công tắc chuyển, bộ chỉ đường, đường trục và các thiết bị khác trong mạng, điểm nội liên vẫn là mục đính của biểu đồ. Các cụm mây thường được sử dụng để vẽ một WAN (mạng diện rộng).


Published:

PAGE TOP ↑