*

network control program

Software that manages the traffic between terminals and the host mini or mainframe. It resides in the communications controller or front end processor. In a personal computer LAN, it is called a network operating system and resides in the server and manages requests from the workstations. IBM’s SNA network control program is called NCP.

Chương trình điều khiển mạng Phần mềm có chức năng quản lý sự lưu thông giữa các đầu cuối và máy chủ hoặc máy con. Nó ở trong bộ điều khiển truyền thông hoặc bộ xử lý đầu cuối. Trong một LAN máy tính cá nhân, nó được gọi là hệ điều hành mạng và cư trú trong server đồng thời có chức năng quản lý các yêu cầu từ trạm công việc. Chương trình điều khiển mạng SNA của IBM được gọi NCP.


Published:

PAGE TOP ↑