*

network driver interface

A software interface between the transport protocol and the data link protocol (network driver). The interface provides a protocol manager that accepts requests from the transport layer and activates the network adapter. Network adapters with compliant network drivers can be freely interchanged. In PC LANs, the two primary network driver interfaces are Novell’s ODI and Microsoft’s NDIS. Novell provides an ODI interface utility that allows NDIS ans ODI protocols to work in the same computer.

Giao diện trình điều khiển mạng. Một giao diện phần mềm giữa giao thức vận tải và giao thức liên kết dữ liệu (trình điều khiển mạng). Giao diện này có chức năng cung cấp bộ quản lý giao thức mà chấp nhận các yêu cầu từ lớp vận tải đồng thời kích hoạt bộ điều hợp mạng. Các bộ điều hợp mạng với các trình điều khiển mạng tuân thủ có thể được hoán đổi tự do. Trong các PC LAN, hai giao diện trình điều khiển mạng chủ yếu là Novell ODI và Microsoft NDIS. Novell cung cấp một tiện ích giao diện ODI có chức năng giúp cho các giao thức NDIS và ODI hoạt động trong cùng một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑