*

network driver

Software that performs data link protocol in a network and activates the network adapter.

Trình điều khiển mạng Phần mềm có chức năng thực hiên giao thức trong một mạng và kích hoạt bộ điều hợp mạng.


Published:

PAGE TOP ↑