*

network interface card

An adapter that enables you to hook a network cable directly to a microcomputer. Rather than forcing network communications to occur through the serial port, a network interface card takes advantage of a microcomputer’s internal bus to make network communications easier. The board includes encoding and decoding circuitry and a receptacle for a network cable connection. Because data is transmitted more rapidly within the computer’s internal bus, a network interface card enables the network to operate at higher speeds than it would if delayed by the serial port. Networks such as EtherNet and ARCnet, which use interface cards, can transmit information much faster than networks such as AppleTalk, which uses serial ports.

card giao diện mạng Một bộ điều hợp cho phép bạn có thể mắc trực tiếp cáp mạng vào máy vi tính. Card này có các mạch mã hóa và giải mã, và một ổ cắm đế nối vào cáp. Vì dữ liệu được truyền trong buýt nội bộ của máy tính rất nhanh, cho nên card giao diện mạng cho phép mạng có thể hoạt động với tốc độ cao hơn so với trường hợp bị làm trễ bởi cổng nối tiếp. Các loại mạng như Ethernet và ARC net dùng card giao diện nên có thể truyền thông tin nhanh hơn nhiều so với các mạng dùng cổng nối tiếp như ApleTalk.


Published:

PAGE TOP ↑