*

network layer

Internetworking services provided by the network as defined by layer 3 of the OSI model. See OSI.

Lớp mạng Các dịch vụ hoạt động liên mạng được cung cấp bởi mạng như được định nghĩa bởi lớp 3 của mô hình OSI. Xem OSI.


Published:

PAGE TOP ↑