*

network management

Monitoring an active communications network in order to diagnose problems and gather statistics for administration and fine tuning. Examples of network management products are IBM’s NetView, HP’s OpenView, Sun’s SunNet Manager and Novell’s NMS. Examples of network management protocols are SNMP, CMIP and DME.

Quản lý mạng Hoạt động theo dõi một mạng truyền thông năng động để chẩn đoán các vấn đề và thu thập các dữ liệu thống kê cho hoạt động quản trị và điều hướng. Ví dụ về các sản phẩm quản lý mạng đó là NetView của IBM, OpenView của HP, SunNet Manager của Sun và NMS của Novel. Ví du về các giao thức quản lý mạng là SNMP, CMIP và DME.


Published:

PAGE TOP ↑