*

network modem

A modem shared by all users in a network.

Modem mạng Một modem được dùng chung bởi tất cả những người sử dụng trong một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑