*

network operating system

A multiuser operating system that manages network resources. It manages multiple requests (inputs) concurrently and provides the security necessary in a multiuser environment. It may be a completely self-contained operating system, such as NetWare, Windows NT or UNIX, or it may require an existing operating system in order to function (LAN Server requires OS/2; LANtastic requires DOS, etc.). A portion of the network operating system, or NOS, resides in each client machine and each server. It handles requests by clients for data and applications from the server as well as input and output to shared network devices, such as printers, faxes and modems.

hệ điều hành mạng. Một hệ điều hành đa người dùng có chức năng quản lý các tài tài nguyên mạng. Nó quản lý nhiều yêu cầu (các đầu vào) trong cùng một thời điểm và cung cấp sự an toàn cần thiết trong một môi trường đa người sử dụng. Nó là một hệ điều hành hoàn chỉnh, chẳng hạn như NetWare, Windows NT hoặc UNIX, hoặc nó có thể cần đến hoạt động hiện hữu để thực hiện chức năng (LAN Server cần OS/2; LANtastic cần DOS, v.v.). Một bộ phần của hệ điều hành mạng, hoặc NOS, cư trú trong mỗi máy client và mỗi server. Nó đáp ứng các yêu cầu từ phía khách hàng về dữ liệu và các ứng dụng từ server cũng như đầu vào và đầu ra đối với các thiết bị mạng dùng chung, chẳng hạn như các máy in, máy fax và các modem.


Published:

PAGE TOP ↑