*

network protocol

A communications protocol used by the network. There are many layers of protocols. See OSI.

Giao thức mạng Một giao thức truyền thông được sử dụng bởi mạng. Có nhiều lớp của các giao thức. Xem OSI.


Published:

PAGE TOP ↑