*

network ready

Software designed to run in a network and be shared by multiple users.

Mạng sẵn sàng Phần mềm được thiết kê để chạy trong một mạng và được dùng chung bởi nhiều người sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑