*

network security

The authorization of access to files and directories in a network. Users are assigned an ID number and password that allows them to access information and programs within their authority. Network security is controlled by the network administrator.

An toàn mạng Quyền truy cập sang các tập tin và các thư mục trong một số ID với một mật khẩu nhằm giúp họ truy cập thông tin và các chương trình trong phạm vi cho phép của họ. Sự an toàn mạng được điều khiển bởi nhà quản trị mạng.


Published:

PAGE TOP ↑