*

network topology

The geometric arrangement of nodes and cable links in a local area network. Network topologies fall into two categories: centralized and decentralized. In a centralized topology such as a star network, a central computer controlls access to the network. This design ensures data security and central management control over the network’s contents and activities. In a decentralized topology such as a bus network or ring network, no central computer controls the network activities; rather , each workstation can access the network independently and establish its own connections with other workstations. See bus network, ring network, and star network.

tôpô mạng, cấu trúc liên kết mạng Sự sắp xếp hình học của các nút và câp nối trong mạng cục bộ. Câc tôpô mạng đều thuộc hai loại: tập trung và phân tán. Trong tôpô mạng tập trung, như mạng hình sao chẳng hạn, có một máy tính trung tâm điều khiển việc thâm nhập mạng. Kiểu thiết kế này đảm bảo an toàn dữ liệu và sự quản lý trung tâm đối với các nội dung và các hoạt động của toàn mạng. Trong tôpô phân tán như mạng buýt hoặc mạng vòng chẳng hạn, không có máy tính trung tâm điều khiển các hoạt động của mạng, mà từng trạm công tác có thể truy cập vào mạng một cách độc lập và tự thiết lập các ghép nối riêng của mình với các trạm công tác khác. Xem bus network, ring network, và star network.


Published:

PAGE TOP ↑