*

newsgroup

A discussion group on the Internet. It is on going collection of messages about a particular subject. See USENET.

Nhóm tin Một nhóm thảo luận trên mạng Internet. Nó là sự sưu tập các thông điệp về một đối tượng đặc biệt. Xem USENET.


Published:

PAGE TOP ↑