*

NeWS(Network Extensible Windowing Support)

A networked windowing system (similar to X Windows) from SunSoft that renders PostScript fonts on screen the way they print on a PostScript printer.

NeWS(Network Extensible Windowing Support) Một hệ thống Windows mạng (tương tự X Windows). Từ Sunsoft có chức năng tạo ảnh các PostScript trên màn hình theo cách chúng in trên một máy in PostScript.


Published:

PAGE TOP ↑