*

Newton

A set of mobile computing technologies from Newton, Inc., Cupertino, CA. The Newton operating system, which includes hand printing recognition, was originally developed by Apple and first used in its MessagePad personal digital assistant (PDA) in 1993. The technology is used in a variety of products from other vendors. In 1997, Apple spun off Newton into a wholly owned subsidiary.

Newton Một tập hợp các kỹ thuật tính toán di động của Newton, Inc., Cupertino, CA. hệ điều hành Newton bao gồm sự nhận biết chữ viết đầu tiên được phát triển bởi Apple và đầu tiên được sử dụng trong sự trợ giúp kỹ thuật số cá nhân MessagePad (PDA) vào năm 1993. Kỹ thuật này được sử dụng ở nhiều loại sản phẩm từ các chủ hàng khác. Vào năm 1997, Apple chuyển Newton thành một công ty con được sở hữu hoàn toàn.


Published:

PAGE TOP ↑