*

NeXT

Founded in 1985 in Redwood City, CA, by Steven Jobs, cofounder of Apple, NeXT computer created a family of highresolution workstations runnning under the UNIX based NEXTSTEP operating system. In 1993, the hardware was discounted, and the company became NeXT Software, focusing on OPENSTEP, the object-oriented development environment within NEXTSTEP for x86, Sun and HP machines. In 1996, Apple acquired NeXT and returned Steve Jobs to the company he founded.

NeXT Được sáng lập vào năm 1985 ở thành phố Redwood, CA, bởi Steven Jobs, đối tác đồng sáng lập của Apple, máy tính NeXT đã tạo nên một họ các trạm công việc có độ phân giải cao chạy dưới NEXTSTEP. Vào năm 1993, phần cứng phần cứng bị gián đoạn và công ty này trở thành NeXT Software tập trung vào OPENSTEP, môi trường phát triển hướng đối tượng trong NEXTSTEP đối với các máy x86, Sun và HP. Vào năm 1996, Apple sở hữu NeXT và chuyển Steve Jobs đến công ty do ông sáng lập.


Published:

PAGE TOP ↑