*

NFS(Network File System)

A distributed file system from SunSoft that allows data to be shared across a network regardless of machine, operating system, network architecture or protocol. This de facto UNIX standard lets remote files appear as if they were local on a user’s machine. The combination of TCP/IP, NFS and NIS comprise the primary networking components of UNIX.

NFS(Hệ thống File mạng) Một hệ thống file phân tán từ SunSoft có chức năng cho phép dữ liệu được dùng chung trên một mạng bất kể máy móc, hệ điều hành, cấu trúc mạng và giao thức rao sao. Chuẩn UNIX thực tế này giúp cho các file từ xa xuất hiện trong phương thức giống như chúng là các file cục bộ trên máy của một người dùng. Sự kết hợp của TCP/IP, NFS và NIS thỏa thuận các thành phần mạng của UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑