*

NICAD, nickel cadmium

A rechargeable battery technology that has been widely used. It provides more charge per pound than lead acid, but less than nickel hydride. Its major problem is the memory effect. It “remembers” how full the battery is when it is charged and does not deliver electricity below that point. Nickel cadmium batteries should be completely drained to maintain the longest charge. Although often used to refer to nickel cadmium, NICAD is a trademark of SAFT America, Inc., Valdosta, GA. See lead acid, nickel hydride and zinc air.

NICAD, nickel cadmium Một kỹ thuật ắc quy nạp lại đã được sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp nhiều điện năng hơn trên mỗi pound so với axit chì, nhưng lại kém hơn nickel hydride. Vấn đề chính của nó chính là hiệu ứng bộ nhớ. Nó “nhớ” mức độ đầy của ắc quy khi được nạp lại và không phân phối điện năng ở dưới điểm đó. Các ắc quy Nickel cadmium nên được thoát nước hoàn toàn để duy trì điện năng lâu nhất. Măc dù thường được dùng để ám chỉ đến nickel Cadmium, NICAD là một thương hiệu của SAFT Mỹ, Valdosta, GA. Xem lead acid, nickel hydride và zinc air.


Published:

PAGE TOP ↑