*

NIS(Network Informatrion Serviced)

A naming sevice from SunSoft that allows resources to be easily added, deleted or relocated. Formaly called Yellow Pages, NIS is a de facto UNIX standard.NIS + is a redesigned NIS for Solaris 2.0products. The combination of TCP/IP , NF and NIS comprise the primary networking components of UNIX.

NIS(Các dịch vụ thông tin mạng) Một dịch vụ đặt tên từ SunSoft có chức năng cho phép các tài nguyên được thêm vào, xóa bỏ và tái định vị một cách dễ dàng. Trước đây nó được gọi là Yellow Pages, NIS là một tiêu chuẩn UNIX thực tế. NIS+ là một NIS được tái thiết kế cho các sản phẩm Solaris 2.0. Sự kết hợp của TCP/IP, NFS và NIS thỏa thuận các thành phần mạng chính của UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑