*

NIST(National Institute of Standards & Technology)

The standards-defining agency of the U.S. government, formerly called the National Bureau of Standards.

NIST(Tổ chức tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia) Cơ quan định chuẩn của chính phủ Mỹ trước đây được gọi là National Bureau of Standards.


Published:

PAGE TOP ↑