*

NMI(NonMaskable Interrupt)

A high-priority interrupt that cannot be disabled by another interrupt. It is used to report malfunctions such as parity, bus and math coprocessor errors.

NMI(NonMaskable Interrupt) Một sự ngắt ưu tiên cao mà không thể bị vô hiệu hóa bởi một sự ngắt khác. Nó được sử dụng để báo cáo đa chức năng chẳng hạn như lỗi chẵn lẻ, bus các lỗi về và bộ đồng sử lý toán.


Published:

PAGE TOP ↑