*

NMOS(N-Channel MOS)

Pronounced “N moss”. A type of microelectronic circuit used for logic and memory chips. NMOS transistors are faster than their PMOS counterpart and more of them can be put on a single chip. It is also used in CMOS design.

NMOS(N-Channel MOS) Được phát âm là “N moss”. Một loại mạch vi điện tử được sử dụng cho các chip bộ nhớ và logic. Các transistor NMOS nhanh hơn các đối chiếu PMOS của chúng và phần lờn trong chúng có thể được đặt vào trên một chip đơn. Nó cũng được sử dụng trong thiết kế CMOS.


Published:

PAGE TOP ↑