*

NMS(NetWare Management System)

A SNMP-based network management software from Novell for monitoring and controlling NetWare network.

NMS(Hệ thống quản lý NetWare) Một phần mềm quản lý mạng dựa trên SNMP của Novell cho hoạt động theo dõi và điều khiển các mạng NetWare.


Published:

PAGE TOP ↑