*

no parity

In asynchronous communications, a communications protocol that disables parity checking and leaves no space for the parity bit. See asynchronous communication, communications protocol, parity bit, and parity checking.

no parity Trong truyền thông không đồng bộ, đây là một giao thức truyền thông không kiểm tra tính đồng bộ và không chứa chỗ cho bit bậc. Xem asynchronous communication, communications protocol, parity bit, và parity checking.


Published:

PAGE TOP ↑