*

no wait state memory

Memory fast enough to meet the demands of the CPU. Idle wait states do not have to be introduced.

Bộ nhớ trạng thái không chờ. Bộ nhớ nhanh đủ để đáp ứng các yêu cầu của CPU. Các trạng thái chờ vô công không phải được giới thiệu.


Published:

PAGE TOP ↑