*

node

(1)In communications, a network junction or connection point (terminal or computer).

(2)In database management, an item of data that can be accessed by two or more routes.

(3)In computer graphics, an endpoint of a graphical element.

node
(1)Trong lãnh vực truyền thông nó được gợi là một điểm nối mạng (đầu cuối hoặc máy tính).

(2)Trong quản lý cơ sở dữ liệu, một mẫu dữ liệu có thể được truy cập bởi hai hoặc nhiều hơn.

(3)Trong đồ họa máy tính, một điểm cuối của một yếu tố đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑