*

noise

An extraneous signal that invades an electrical transmission. It can come from strong electrical or magnetic signals in nearby lines, from poorly fitting electrical contacts, and from power line spikes.

sự nhiễu Một tín hiệu bên ngoài xâm phạm vào quá trình truyền điện. Tín hiệu này đến từ các tín hiệu điện mạnh hoặc các tín hiệu từ tính ở các tuyến lân cận, từ các công tắc điện không vừa vặn và từ các chỗ nhọn dòng năng lượng.


Published:

PAGE TOP ↑