*

NOMAD

A relational DBMS from Must Software International, Norwalk, CT, that runs on IBM mainframes, PCs and VAXs. Introduced in the mid 1970s, it was one of the first database systems to provide a non procedural language for data manipulation.

NOMAD Một DBMS liên quan Must Software International, Norwalk, CT, chạy trên các máy chủ IBM, PC và VAX. Được giới thiệu vào giữa thập niên 1970, nó là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu đầu tiên có chức năng cung cấp ngôn ngữ không thủ tục cho việc vận hành dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑