*

non-blocking

The ability of a signal to reach its destination without interference or delay.

non-blocking Khả năng của một tín hiệu có thể đạt được đến điểm đích của nó mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào hoặc sự trễ nải.


Published:

PAGE TOP ↑