*

non-interlaced

Illuminating a CRT by displaying lines sequentially from top to bottom. Noninterlaced monitors eliminate annoying flicker found in interlaced monitors, which illuminate half the lines in the screen in the first cycle and the remaining half in the second cycle. Contrast with and see interlaced for illustration.

Không liên kết Việc chiếu sáng một CRT bằng cách hiển thị các dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Các monitor không liên kết có chức năng loại bỏ sự rrung nhẹ gây ồn thường thấy trong các thiết bị kiểm soát liên kết , quá trình này chiếu sáng phân nữa các dòng trong màn hình ở chu kỳ đầu tiên và phân nữa các vòng còn lại, trong chu kỳ thứ hai. Trái với interlaced.


Published:

PAGE TOP ↑