*

non-modal

Not mode oriented. A non-modal operation moves from one situation to another without apparent mode switching.

Không kiểu thức Không chế độ nào được định hướng. Một thao tác không chế độ di chuyển từ tình huống này đến tình huống khác mà không có sự chuyển đổi chế độ rõ ràng.


Published:

PAGE TOP ↑