*

non-numeric programming

Programming that deals with objects, such as words, board game pieces and people, rather than numbers. Same as list processing language.

Lập trình không số Việc lập trình liên kết với các đối tượng chẳng hạn như từ ngữ, các trò chơi pha nô và con người, hơn là liên kết với các con số. Tương tự như list processing language.


Published:

PAGE TOP ↑