*

non-preemptive multitasking

A multitasking environment in which an application is able to give up control of the CPU to another application only at certain points; for example, when it’s ready to accept input from the keyboard. Under this method, one program performing a large number of calculations for example, can dominate the machine cause other applications to have limited access to the CPU. Nonpreemptive multitasking is also called cooperative multitasking, because programs must be designed to cooperate with each other in order to work together effectively in this environment. A nonpreemptive multitasking operating system cannot guarantee service to a communications program running in the backgroud. If another application has usurped the CPU, the CPU cannot process the interrupts from the communications program quickly enough to capture the incoming data, and data can be lost. Contrast with preemptive multitasking.

Tác vụ không ưu tiên Một môi trường đa tác vụ trong đó một ứng dụng có thể từ chối sự điều khiển của CPU đối với một ứng dụng khác chỉ tại một số điểm; ví dụ, khi đẫ sẵn sàng để thâu nhận đầu vào từ bàn phím. Theo phương pháp này, chẳng hạn như một chương trình thức hiện một số lượng lớn các phép tính có thể chi phối hệ thống máy móc và làm cho các ứng dụng khác bị giới hạn trong phạm vi truy câp đối với CPU. Nonpreemptive đa nhiệm cũng được gọi là hợp tác đa nhiệm, bởi vì chương trình phải được thiết kế để hợp tác với nhau để cùng nhau làm việc hiệu quả trong môi trường này. Một hệ điều hành đa tác vụ không ưu tiên không thể bảo đảm sư phục vụ doi với một chưong trình truyền thông chạy trong nền. Nếu một ứng dụng khác đã chế ngự CPU, CPU không thể xử lý các sự ngắt từ chương trình truyền thông tin liên lạc nhanh chóng, đủ để nắm bắt các dữ liệu gửi đến, và dữ liệu có thể bị lạc mất. Trái với preemptive multitasking.


Published:

PAGE TOP ↑