*

nondocument mode

A word processing mode used for creating source language programs, batch files and other text files that contain only text and format codes. All text editors output this format.

Kiểu thức không tư liệu Một chế độ xử lý từ được sử dụng cho việc tạo nên các chương trình ngôn ngữ nguồn, các file bó và các file văn bản khác mà chỉ chứa văn bản chứ không chứa các tiêu đề phù hợp và các format các mã format. Tất cả các bộ chỉnh sửa văn bản đều cho ra format này.


Published:

PAGE TOP ↑