*

nonlinear video editing

Storing video in the computer for editing. It is much easier to edit video in the computer than with earlier analog editing systems. Today’s digital nonlinear editing systems provide highquality postproduction editing on a personal computer. However, lossy compression is used to store digital images, and some detail will be lost. Depending on the purpose for the video presentation, output is either the final video turned back into analog or an edit decision list (EDL) that describes frame sources and time codes in order to quickly convert the original material into the final video in an editing room. For commercial production, the latter allows editing to be done offline rather than in a studio that costs several hundred dollars per hour. Prior to digital, a system using several analog tape decks was considered a nonlinear video editing system. Contrast with linear video editing.

Hiệu chỉnh video phi tuyến Việc lưu trữ video trong máy tính để hiệu chỉnh. Việc hiệu chỉnh video trong máy tính
tương đối dễ dàng hơn các hệ thống hiệu chỉnh tương tự được phát minh trước đây.
Các hệ thống hiệu chỉnh phi tuyến kỹ thuật số ngày nay cung cấp hoạt động hiệu chỉnh hậu sản xuất chất lượng cao trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên, sự nén tổn hao được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh kỹ thuật số, và một chi tiết nào đó sẽ bị lạc mất. Dựa vào mục đích của sự biểu diễn video, đầu ra hoặc là video cuối cùng được chuyển lại vào danh sách tương ứng và một danh sách quyết định hiệu chỉnh (EDL) danh sách này có chức năng mô tả các nguồn khung và các mã thời gian để nhanh chóng chuyển đổi vật liệu gốc vào video cuối cùng trong một phòng hiệu chỉnh. Đối với sản xuất thương mại, phương pháp sau cho phép quá trình hiệu chỉnh được thực hiện ngoại tuyến hơn là trong một phòng nhiếp ảnh trị giá hàng trăm đô la mỗi giờ. Ưu tiên với kỹ thuật số, một hệ thống sử dụng nhiều đầu căm tương tự được xem là hệ thống hiệu chỉnh video phi tuyến. Trái với linear video editing.


Published:

PAGE TOP ↑