*

nonlinear

A system in which the output is not a uniform relationship to the input.

nonlinear Môt hệ thống trong đó đầu ra không thể hiện mối quan hệ đồng nhất vơi đầu vào.


Published:

PAGE TOP ↑