*

nontransactional application

In a local area network, an application program that produces data that you do not need to record and keep in one, commonly shared database so that all network participants have access. Most of the work done with word processing programs, for example, is nontransactional.

trình ứng dụng bất toàn tác Trong mạng cục bộ, đây là một chương trình tạo ra các dữ liệu, mà bạn không cần phải giữ lại trong một cơ sở dữ liệu dùng chung để cho mọi người truy cập. Hầu hết các công việc do các chương trình xử lý từ tạo ra chẳng hạn, đều là loại bất toàn tác.


Published:

PAGE TOP ↑