*

noop(NO OPeration)

An instruction that does nothing but hold the place for a future machine instruction.

noop(NO OPeration) Một lệnh mà không có chức năng gì ngoài việc giữ chỗ cho một lệnh máy tương lai.


Published:

PAGE TOP ↑