*

normal wear

Deterioration due to natural forces that act upon a product under average, everyday use.

Sự ăn mòn bình thường Một người diễn dịch kiến thức của một chuyên viên thành có sở kiến thức của môi hệ thống chuyên nghiệp.


Published:

PAGE TOP ↑