*

normalization

In relational database management, a process which breaks down data into record groups for efficient processing. There are six stages. By the third stage (third normal form), data is identified only by the key field in the record. For example, ordering information is identified by order number, customer information, by customer number.

Sự tiêu chuẩn hóa Trong quản lý cơ sở dữ liệu liên quan, một quá trình mà phán chia thành các nhóm mẫu tin cho quả trình xử lý hiệu quả. Có sáu giai đoạn. Ở giai đoạn thứ ba (hình thức bình thường thứ ba) dữ liệu được nhận dạng chỉ bởi trường khóa trong mẫu tin. Ví dụ, thông tin thứ tự được nhận dạng bởi số thứ tự, thông tin khách hàng và số lượng khách hàng.


Published:

PAGE TOP ↑